آموزش فرشهای ممتاز بافت هنری و موزه ای (سوف بافی ،محفور بافی، گردبافی،برجسته بافی، مرصع بافی)  )+

آموزش فرشهای ممتاز بافت هنری و موزه ای (سوف بافی ،محفور بافی، گردبافی،برجسته بافی، مرصع بافی) )